Information om behandlingen av personuppgifter

INFORMATION TILL DEN REGISTRERADE

I överensstämmelse med tillämpliga personuppgiftslagar, informerar Perfetti van Melle Benelux B.V. (i det följande ”PVM”) dig om att de personuppgifter (i det följande ”Personuppgifter”), som meddelats PVM kommer att samlas in och behandlas under PVMs kontroll i överensstämmelse med nedanstående:

a. Behandlingens syfte och lagenlighet

Behandling av personuppgifter krävs för att sköta relationen mellan dig och PVM. För att sköta denna relation på rätt sätt kommer PVM att behandla dina personuppgifter, vilka även kan inkludera särskilda kategorier av personuppgifter, så som uppgifter om hälsa, ras och etniskt ursprung, fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse.

Behandling av personuppgifter kan ske på elektroniskt eller manuellt sätt, baserat på logiska kriterier, som är kompatibla och funktionella med de syften, för vilka personuppgifterna samlas in, och sker alltid i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

b. Omfattning av kommunikation och spridning av uppgifter

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av personal, som auktoriserats av PVM, eller av tredjepartsföretag (inklusive eventuella andra företag i PVM-gruppen), institutioner eller fackmän som, i sin egenskap av registerförare, utför specifika behandlingstjänster eller verksamheter, som är kompletterande till ovan nämnda syften.

Personuppgifterna kommer inte att spridas på något sätt.

c. Överföring av personuppgifter till tredje land

För att sköta vår relation kan det också visa sig nödvändigt att vissa personuppgifter överförs till tredje land där andra företag tillhörande Perfetti Van Melle Group eller PVM-partners är närvarande.

d. Lagringstid

Personuppgifterna kommer att lagras så länge som relationen är i kraft. Därefter kommer personuppgifterna bara att lagras så länge som det behövs för att iaktta eventuella lagbestämmelser, som skulle kunna ålägga PVM skyldigheten att lagra personuppgifterna under en längre tidsperiod.

e. Registrerades rättigheter

PVM informerar om din rätt att begära åtkomst till, samt ändring eller radering av dina personuppgifter, eller begränsning av eller invändning mot behandlingen, samt rätt till uppgifternas portabilitet eller återkallelse av givet samtycke, genom att skicka ett skriftligt meddelande till PVM vid Perfetti van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, P.O. BOX 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@it.pvmgrp.com adresserat till Personuppgiftsombudet.

Du har rätt att framföra klagomål till Tillsynsmyndigheten.

Genom att skriva under detta dokument, ger du ditt uttryckliga samtycke till behandling av personuppgifter i detta syfte. PVM informerar dig om att du kan återkalla detta samtycke när som helst.

Cookiespolicy

Rättsligt Meddelande

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Ägaren till denna webbplats www.perfettivanmelle.se (http://www.perfettivanmelle.se/) (”Webb”), är PERFETTI VAN MELLE BENELUX B.V.(”PVM”), ett företag, som ingår i PERFETTI VAN MELLE GROUP (”PVM GROUP”), med följande indentifieringsdata:

Säte: Perfetti Van Melle Benelux B.V.
SKATTEREGISTRERINGSKOD: NL001875607B01
Telefon: +31 76 52 75 000
Fax: +31 76 522 85 60
Registreringsdetaljer: 20045885

WEBBÅTKOMST

Detta rättsliga meddelande reglerar användaråtkomst (”Användare”) till, och användning av, webben i syfte att tillhandahålla information till användaren vad beträffar PVM GROUP, PVM, dess produkter, verksamhet och kampanjer.

Genom att få åtkomst till, och använda webben, accepterar användaren villkoren i detta rättsliga meddelande, webbens Integritets- och Cookies Policy och Cookies Policy.

Innan webben används måste användaren noga läsa det Rättsliga meddelandet samt Integritets-och Cookies Policyer, eftersom dessa kan anpassas och/eller ändras när som helst. Om användaren inte accepterar villkoren i detta rättsliga meddelande, kan han/hon inte använda webben eller dess innehåll.

WEBBENS ANVÄNDNING OCH FUNKTION

Användaren samtycker till att använda webben, och den information den innehåller, på samvetsgrant sätt. Han/hon omfattas av dess bestämmelser och av detta rättsliga meddelande, samt av eventuella andra villkor, som PVM skulle kunna fastställa i detta hänseende vad webben beträffar.

Härutöver får användaren inte göra sig skyldig till någon form av förseelse i syfte att skada, missbruka och/eller överbelasta webben eller förhindra, i vilken form som helst, dess normala användning och funktion.

Om detta rättsliga meddelande samt Integritets- eller Cookies Policyn inte observeras, ellerom något av de andra villkor som anges på webben, inte uppfylls, informeras användaren om att PVM reserverar sig rätten att begränsa, tillfälligt dra in och/eller avsluta användarens åtkomst till webben, med hjälp av de eventuella tekniska åtgärder, som skulle kunna krävas i detta syfte.

PVM strävar efter att bibehålla webbens effektivitet, undvika fel, eller vid behov reparera dem, och att hålla webbens innehåll vederbörligen uppdaterat. PVM garanterar dock inte webbåtkomstens tillgänglighet eller kontinuitet och heller inte felaktigheter i dess innehåll, eller att detta kontinuerligt uppdateras.

ANSVAR

Åtkomst till webben och användning av eventuell information eller teknik, som den innehåller, sker på användarens exklusiva ansvar.

PVM ansvarar inte för eventuell skada och/eller förlust som, direkt eller indirekt, skulle kunna härröra från åtkomst eller användning av den information som finns på webben och, framför allt, för eventuell information rörande tredje part, som inte tillhör PVM, inklusive, men inte begränsat till, den som alstrats av operativsystem eller som orsakats av virus och/eller attacker på systemet. Likaledes ansvarar PVM inte för skada, som skulle kunna drabba användaren, beroende på felaktig användning av webben, service- eller täckningsproblem, avbrott, avsaknad av, eller fel på, kommunikationer och/eller Internetkommunikationer.

Dessutom ansvarar PVM inte för eventuell skada och/eller förlust av användarens mjukvara eller hårdvara, som skulle kunna härröra från åtkomst och användning av webben.

Användaren ansvarar för skada eller förlust, av vilken sort som helst, som PVM skulle kunna drabbas av, till följd av överträdelse av någon som helst av de skyldigheter, som användaren omfattas av enligt detta rättsliga meddelande, eventuella andra villkor, som anges på webben, och/eller tillämplig lagstiftning närsomhelst.

POLICY VAD LÄNKAR BETRÄFFAR

a) Länkar till webben

Eventuell tredje part, som har för avsikt att inkludera en länk till webben (”Länkande webbplats”) på en webbplats, måste erhålla föregående, skriftligt godkännande från PVM, följa gällande lagar och, under inga som helst omständigheter, kunna lagra eget, eller tredje parts, innehåll som: (i) är olagligt, skadligt, våldsamt, rasistiskt, diskriminerande, nedvärderande, sex-relaterat osv; och/eller (ii) otillbörligt eller kränkande vad gäller PVMs verksamhet.

Länken innebär inte, på något sätt, att PVM stöder, främjer, garanterar, övervakar och/eller rekommenderar den länkande webbplatsens innehåll och/eller tjänster och är heller inte ansvarig för innehållet i den.

Vid bristande efterlevnad av något av ovanstående villkor, kommer PVM omedelbart att återkalla det godkännande, som beviljats den länkande webbplatsen, vilken kommer att bli tvunget att radera länken.

b) Länkar till andra webbplatser

På webben kan andra länkar inkluderas, som möjliggör för användaren att få åtkomst till andra webbplatser (”Länkade webbplatser”).

Förekomst av länkade webbplatser innebär inte på något sätt rekommendation, marknadsföring, identifiering och/eller konkordans från PVMs sida, vad beträffar uppgifter, innehåll och/eller tjänster, som tillhandahålles genom den länkade webbplatsen. Till följd av detta ansvarar PVM inte för innehåll och andra villkor på den länkade webbplatsen och användaren är därför den enda person, som ansvarar för att kontrollera och acceptera dem vid varje åtkomst och varje användning.

IMMATERIELLA RÄTTINGHETER

Alla immateriella rättigheter, vad beträffar design, databaser, underliggande dataprogram (inclusive källkoder) samt de olika element, som webben utgörs av (text, grafik, fotografier, video, ljudregistreringar, färgkombinationer osv.), (”Innehåll”), precis som struktur, val och uppställning av desamma, ägs av PVM, PVM GROUP eller dess licensgivare. Eventuella loggor inkluderade på webben (så som, men inte begränsat till, varumärken och/eller design) är PVMs, PVM GROUPs eller dess licengivares egendom.

Användning av webben innebär inte beviljande av någon form av rättighet vad beträffar webben och dess innehåll.

Det är absolut förbjudet för användaren att reproducera, omvandla, sprida, offentligt kommunicera, göra tillgängligt, extrahera och/eller utöva någon annan form av icke-auktoriserad spridning eller användning av webben, dess innehåll och/eller PVMs loggor.

Icke-auktoriserad användning av innehållet, webben eller PVMs loggor, precis som eventuell skada, som åsamkats PVMs och/eller PVM GROUPs immateriella rättigheter, kan medföra utövande av motsvarande rättsliga åtgärder och ansvar, som skulle kunna uppstå genom dessa.

SÄRSKILJBARHET

Om någon av klausulerna i detta rättsliga meddelande skulle ogiltigförklaras, helt eller delvis, ska denna ogiltighet endast påverka bestämmelsen ifråga, eller delar av den. Klausulerna ska fortsätta att upprätthållas för allt övrigt, och endast den bestämmelse som påverkats, eller delar av den, ska tas i beaktande. I denna innebörd kommer endast den ogiltiga bestämmelsen i detta rättsliga meddelande att vara utan laga kraft, ogiltig, skadad eller påverkad på grund av ogiltigheten eller upphävandet, utom i det fall då den skulle visa sig väsentlig för att påverka detta rättsliga meddelande helt och fullt.

Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Denna webbplats drivs av Perfetti Van Melle Danmark ApS. (härefter “PVM”).

PVM bryr sig om din integritet och är engagerad i att skydda den.

Denna integritetspolicy förklarar vilka och på vilket sätt personuppgifter samlas in och behandlas av PVM som personuppgiftsansvarig.

DEN ANSVARIGES KONTAKTUPPGIFTER

Här nedan hittar du PVM:s kontaktuppgifter:

Namn: Perfetti Van Melle Danmark ApS.

Adress: Strandvejen 60, 2900 Hellerup

DPO e-post: pvmdpo@perfettivanmelle.com

PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

"Personuppgifter" betyder all information från vilken du direkt eller indirekt kan identifieras.

Beroende på de tjänster som tillhandahålls på denna webbplats kan PVM behandla olika typer av personuppgifter såsom namn, adress, ålder, e-postadress, telefonnummer, IP- eller cookiesidentifierare, etc.

SYFTE MED BEHANDLINGEN OCH RÄTTSLIG GRUND

PVM kan behandla dina personuppgifter för olika ändamål såsom:

 • För att svara på dina frågor och klagomål
 • För att hantera ditt deltagande i en tävling/kampanj
 • För att hantera ditt konto
 • För att hantera prenumerationen på nyhetsbrevet
 • För att hantera din ansökan om rekrytering
 • För att förbättra våra produkter
 • För att tillåta korrekt funktionalitet på webbplatsen.

Beroende på syftena kommer PVM att behandla dina personuppgifter baserat på:

 • ditt samtycke: ges uttryckligen efter att ha blivit informerad om det.
 • avtalsförhållande: upprättat för att tillhandahålla något som du uttryckligen begärt
 • rättslig skyldighet: att följa specifika lagar/föreskrifter
 • PVM-verksamhetens berättigade intresse.

SKYDD FÖR BARN

PVM har åtagit sig att skydda barns integritet.

På webbplatsen kan du hitta sektioner som endast är tillgängliga om du uppfyller ålderskravet som anges i sektionen.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, är behandling av dem laglig endast om du har den ålder som krävs för att bevilja det. Om inte, kom ihåg att detta samtycke måste ges eller godkännas av innehavarna av föräldraansvaret över dig.

Om du är minderårig bör du läsa igenom villkoren i denna integritetspolicy med dem som har föräldraansvaret för att se till att ni båda förstår dem. Även om vi inte är ansvariga för att fastställa åldern på våra användare, kan vi utföra verifieringskontroller.

LAGRINGSPERIOD

Lagringsperioden för personuppgifter beror på syftet med behandlingen.

PVM kommer att radera dina personuppgifter när de inte längre behövs för att nå syftet, förutom i de fall där PVM behöver behålla personuppgifterna för att uppfylla rättsliga skyldigheter. För sådana fall hittar du de specifika kriterierna för lagring i det särskilda informationsmeddelandet.

MOTTAGARE

Dina personuppgifter får endast lämnas ut eller behandlas av personer auktoriserade av PVM eller av tredje part som kan komma åt och behandla dem på uppdrag av PVM.

I alla dessa fall kommer behandlingen av personuppgifter endast att ske för att uppfylla syftet med behandlingen.

Personuppgifter som behandlas av PVM kan överföras eller lämnas ut till andra företag i PVM-gruppen och tredje parter som direkt stödjer PVM:s aktiviteter och webbplatsutveckling.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Observera att dina personuppgifter, eller delar därav, kan överföras till tredjeländer där ovan nämnda Mottagare finns.

Om detta skulle vara nödvändigt kommer det att ske i full överensstämmelse med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:

 • Att erhålla bekräftelse från PVM om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte
 • Att begära att PVM korrigerar, kompletterar eller uppdaterar dina personuppgifter
 • Att be PVM att radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål
 • Att be PVM att helt eller delvis begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Att ta emot dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format eller att be PVM att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig
 • Att stoppa eller förhindra PVM från att behandla dina personuppgifter
 • Att när som helst återkalla samtycke
 • Att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Om du inte är medborgare i Europeiska unionen kan du ha andra rättigheter som kompletterar de ovan nämnda.

Du kan utöva dessa rättigheter genom att adressera ett skriftligt meddelande till PVM:s adress eller genom att skicka ett e-postmeddelande till pvmdpo@perfettivanmelle.com till Dataskyddskontoret..

PVM förbehåller sig rätten att när som helst verifiera sanningshalten i de tillhandahållna personuppgifterna.

COOKIES

Den här webbplatsen använder cookies och andra identifierare enligt informationen som du kan hitta i Cookiepolicyn.

UPPDATERING AV INTEGRITETSPOLICYN

PVM kontrollerar sin egen integritets- och säkerhetspolicy regelbundet och granskar den vid behov i enlighet med de ändringar som införts av lagen, organisationen eller föranleds av teknisk utveckling. Kom ihåg att du alltid läser den senaste uppdaterade versionen.

Innovativt godis, bättre framtid

https://cdn.sanity.io/images/2uc871l6/production/48ffe553aca39e5890f5f89871ebaf228eaedd01-3084x3312.png

Om oss

Vår långa historia och våra djupa rötter går tillbaka till 1900 och vi har vuxit sedan dess. Vi är ett familjeägt företag, som idag är en av världens största tillverkare och distributörer av konfektyr. Varje dag får vi miljontals människor att le tack vare utsökt godis. På 120 år har vårt familjeföretag vuxit till en av världens största lyckofabriker. Vi tror att den här världen skulle må bra av många fler leenden.

Perfetti Van Melle strävar efter att vara branschledande med globalt och lokalt älskade, marknadsledande och ikoniska varumärken. Vi vill växa inom tuggummi, vara ledande inom godis och mintpastiller och expandera inom gelégodis. Vi har kommit långt. Vi har en fantastisk historia. Företaget kan stoltsera med en mångsidig portfölj med ikoniska och internationellt erkända varumärken som värdesätts av generationer, inklusive Mentos, Chupa Chups, Alpenliebe, Frisk, Smint, Fruit-tella, Golia, Brooklyn, Vivident, Happydent, Daygum, Vigorsol, Big Babol och Airheads. 2022 uppnådde företaget nettointäkter på på cirka 2,9 miljarder euro. Perfetti Van Melle har nu siktet inställt på betydande övergripande tillväxt som drivs av det senaste förvärvet av välrenommerade globala tuggummi- och godisvarumärken från Mondelēz International i Europa, Nordamerika och Kanada. Vi kan nu lägga till 11 varumärken på dessa marknader: Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo och Bubblicious i USA, Kanada och Europa. Förutom lokala europeiska godisvarumärken som Cachou Lajaunie, Negro och La Vosgienne.

Nyheter

Perfetti Van Melle förvärvar tuggummivarumärke

Ett stort lyft för tillväxten i Nordamerika och frigörandet av nya marknader i Europa. Luxemburg/Amsterdam, C+F Confectionery and Foods S.A. och Perfetti Van Melle Group B.V. meddelar att Perfetti Van Melle har slutfört förvärvet av Mondelēz Internationals tuggummiverksamhet i USA, Kanada och Europa. Med förvärvet utökar Perfetti Van Melle sin portfölj, som inkluderar ikoniska globalt kända varumärken som Mentos, Chupa Chups och Airheads. Företaget har härmed stärkt sin position som en global ledare inom konfektyrindustrin.

Läs mer

Våra märken

Våra varumärken uppskattas i fler än 150 länder över hela världen

Kontakt

Perfetti van Melle Benelux

P.O. Box 3000, 4800 DA Breda, The Netherlands

Kontakta oss